Želite da kupite američko državljanstvo? Evo koliko sada košta za strane investitore

Želite da kupite američko državljanstvo? Evo koliko sada košta za strane investitore

USCIS – Evo koliko imigranata trenutno čeka na intervju za “zelenu kartu”
USCIS predstavio novu “E-Verify” stranicu za lakšu proveru radnog statusa imigranata
Od aprila u američkom pasošu i nalaziće se i rodno neutralna kategorija

Bogati stranci su imali poseban pristup državljanstvu Sjedinjenih Država  od 1990.godine, za 900.000 dolara, zatim 1,8 miliona, a sada za 1,05 miliona dolara, Visa program EB-5 nudi dvogodišnji put do državljanstva. Tokom poslednjih 14 meseci, put se promenio, nestao i ponovo se pojavio u različitim oblicima.

Neizvesnost je zaustavila prijave za vize i velike komercijalne projekte. Ali usvajanjem zakona u martu 2022.godine i predstojećim propisima Sjedinjenih Država Službe za državljanstvo i imigraciju (USCIS) veći deo tog puta je sada ponovo jasan. Ovaj članak pruža kratku istoriju EB-5 programa, objašnjava ključne događaje iz poslednjih 14 meseci haotičnih događaja i prolazi kroz pravila da biste znali šta dalje.

A visa-like document with the word immigration on it. Underneath, a graphic showing growth

Osnove EB-5 viza programa

Kako USCIS navodi, Kongres je stvorio EB-5 put do državljanstva da bi „obogatio ekonomiju Sjedinjenih Država pružanjem podsticaja za ulaganja stranog kapitala koji stvaraju ili čuvaju američke poslove“. To je peti „zasnovan na zapošljavanju“ put do stalnog boravka nakon onih za (1) prioritetne radnike, (2) profesionalce sa visokim stepenom obrazovanja, (3) kvalifikovane radnike i (4) „određene specijalne imigrante“. Pre 1990.godine, strani investitor koji nije mogao da ispuni te kriterijume, imao je ograničene mogućnosti, čak i ako je bogat.

Oni kojima je odobrena viza EB-5 dobijaju uslovni status stalnog boravka na period od 2 godine (tj. „zelena karta“). Nakon dve godine poštovanja uslova (o kojima se govori u nastavku), stalni boravak je prilično zagarantovan. Iste pogodnosti važe i za članove uže porodice.

Kongres je 1992.godine odobrio korišćenje „regionalnih centara“, omogućavajući stranim investitorima da udruže investicije u jedno (iako obično veće) poslovanje koje zadovoljava zahteve EB-5 za više investitora. Do kraja 2021.godine, preko 632 regionalna centra su ovlašćena da prihvate EB-5 investicije.

Ko i koliko?

EB-5 program je statutom ograničen na 10.000 viza godišnje. Tokom 2019.godine, od 9.478 EB-5 viza, USCIS je odobrio 77% viza investitora iz Azije. 96% viza je izdato na osnovu ulaganja u regionalni centar.

Stranci su uložili preko 40 milijardi dolara u poslovanja Sjedinjenih Država kroz program EB-5. Samo tokom 2019.godine, kandidati za EB-5 su uložili preko 5 milijardi dolara.

Nedavni kraj neizvesnosti

Individuals wait at offices of U.S. Citizenship and Immigration Services

Tri događaja u poslednjih 14 meseci su promenila EB-5 proces i zajednicu.

Federalni okružni sud u Kaliforniji je 22.juna 2021.godine poništio propise iz 2017.godine koji regulišu program EB-5. Između ostalog, propisi su udvostručili standardni prag ulaganja sa 900.000 dolara na 1,8 miliona dolara. Sud je smatrao da su propisi nepravilno kreirani i efektivno ih je ukinuo.

Nedelju dana kasnije, 30.juna 2021.godine, isteklo je zakonsko ovlašćenje regionalnim centrima. Ovo se dogodilo nekoliko puta ranije, i svaki put stvara značajnu neizvesnost za sve uključene. Bez ovlašćenja, regionalni centri ne mogu da podrže nove EB-5 vize.

Istek je delimično ’izlečen’ ovog marta donošenjem Zakona o reformi i integritetu EB-5 iz 2022.godine. Zakon je ponovo ovlastio korišćenje regionalnih centara do 2027.godine, ali su mnogi bili iznenađeni i ukidanjem prethodnog zakonskog ovlašćenja. Kao rezultat toga, USCIS je objavio da „regionalni centri koji su prethodno određeni…više nisu ovlašćeni“ i da moraju tražiti preimenovanje. Poslovna udruženja fokusirana na program EB-5 izrazila su zabrinutost i najmanje jedan regionalni centar je podneo tužbu.

Razvoj podobnosti

Podobnost za EB-5 vizu zahteva da stranac izvrši (1) rizično ulaganje od (2) graničnog iznosa (3) legalno dobijenih sredstava u (4) nove američke poslove u kojima stranac aktivno učestvuje i koji (6) otvara najmanje 10 radnih mesta. zahteve 3, 4 i 5 je obično lako ispuniti, a 6 mnogo više kada se investicija vrši preko Regionalnog centra.

#1 rizično ulaganje

Uloženi kapital stranca mora biti izložen riziku. Dakle, on/ona mora da investira u kapital, a ne zajam, ličnu garanciju ili obećanje plaćanja. Iako ona može da stavi sredstva za deponovnaje dok ne dobije odobrenje za vizu, ta sredstva se ne mogu držati odvojeno od prethodnog odobrenja.

Ulaganja u regionalne centre podležu dodatnim pravilima. Na primer, da bi se osiguralo da sredstva uložena u Regionalni centar otvaraju radna mesta, ona se računaju samo u pragove prihvatljivosti ulaganja ako ih drže subjekti koji su najbliži otvaranju radnih mesta. Dakle, sredstva se ne računaju ako ih drži i koristi holding kompanija (npr.za podmirenje početnih i amdinistrativnih troškova, uključujući advokatske takse, administrativne takse i zakupninu).

#2 Granični iznos

Standardni prag ulaganja je 1,05 miliona dolara je povećan u ondosu na prvobitni prag od 900.000 dolara i smanjen sa visine od 1,8 miliona dolara prema propisima koji su nevažeći prošle godine.

Granična investicija je smanjena za „ruralna“ i „ciljana područja zapošljavanja“. Od ovog marta, novi prag iznosi 800.000 dolara, povećan je sa prvobitnog praga od 500.000 dolara i smanjen sa visine od 900.000 dolara.

#3 Legalno dobijena sredstva

Ovaj zahtev je očigledan. Posebno, USCIS može i često traži dokaze da dokaže izvor sredstava. Veći teret dokazivanja važe za sredstva iz Irana i drugih ’označenih’ država.

#4 Novi posao

U stvari, referenca „novi posao“ je veoma pogrešna. Od 2009.godine, stranci su mogli da ulažu u postojeće poslove. Odnosno, osim ako postojeće poslovanje nije formirano pre 1990.godine. Čak i tada, ulaganje u postojeći biznis je dozvoljeno pod uobičajenim okolnostima.

#5 Aktivno uključivanje

Iako nije navedeno u zakonu, pravila USCIS-a smatraju da je „čisto pasivna“ investicija nedovoljna. Međutim, ta pravila takođe upućuju na dovoljnost formulisanja politike. U stvari, prema USCIS-ovom Priručniku o politici, dovoljno je da investitor ima minimalna prava, ovlašćenja i dužnosti tipične za ograničenog partnera.

#6 Otvaranje radnih mesta

Ciljano poslovanje mora da otvori 10 radnih mesta sa punim radnim vremenom u periodu od 2,5 goidne nakon dobijanja vize. Da bi se pokazalo da će se to dogoditi, zahtev za vizu stranca mora da sadrži poslovni plan koji pkazuje kako će se ispuniti zahtev za otvaranje radnih mesta (npr.analiza tržišta, poređenja konkurenata, finansijske projekcije).

Ovo je daleko najteža prepreka programa. Poslovni savetnik i poreski advokat Roberto Santos kaže „Poslovni plan mora da ispuni sve kriterijume koji traže. Priprema dobre prijave je u velikoj meri proces“.

Zadovoljavanje uslova za otvaranje novih radnih mesta je daleko lakše ulaganjem kroz Regionalni centar. Pri tome, investitorima je dozvoljeno da računaju i direktne i indirektne poslove. Odnosno, računaju se poslovi koje otvore dobavljači i pružaoci usluga Regionalnog centra, bez obzira da li se nalaze u ciljanom geografskom području ili ne. Zahtev za otvaranje novih radnih mesta je takođe značajno smanjen za propale ciljne kompanije, iako je to obično daleko manje privlačno investitorima koji imigriraju.

Pogled u budućnost

Poslednjih 14 meseci je stvorilo veliku neizvesnost za kandidate za BE-5 vize i potencijalne regionalne centre. Ali nakon što je zakon usvojen u martu, i sa nadolazećim propisima, sada imamo značajnu jasnoću u vezi sa ključnim zahtevima programa. Nema sumnje da ćemo videti sve više imigranata zainteresovanih da koriste ovaj put do državljanstva.

Značajno, vodeći traktat o imgiraciji primećuje da je poreska struktura Sjedinjenih Država „glavni destimulans“ za korišćenje programa. U ovom posebnom članku se govori o tome kako neki strani investitori ublažavaju uticaj postojanja predmetom oporezivanja širom sveta.

 

Izvor: Forbes.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0